Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
03.07 10:56 - Измамите на сатана през последните дни - втора част
Автор: dartanjan Категория: Други   
Прочетен: 121 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 03.07 10:58Как са по­д­п­ра­ве­ни раз­ли­чи­я­та, про­из­ти­ча­щи от ис­ти­на­та

“На Са­та­на не е по­з­во­ле­но да по­д­п­ра­ви на­чи­на, по кой­то ще се осъ­ще­с­т­ви Хри­с­то­во­то при­ше­с­т­вие” (“Ве­ли­ка­та бор­ба”).

“Са­та­на... ще се по­я­ви ка­то Исус, вър­шей­ки го­ле­ми чу­де­са; хо­ра­та ще па­д­нат пред не­го и ще му се по­к­ло­нят ка­то на Го­с­под. На нас ще бъ­де за­по­вя­да­но да слу­жим на то­ва съ­ще­с­т­во, ко­е­то е по­чи­та­но от све­та ка­то Хри­с­тос. Ка­к­во ще сто­рим? Да ка­жем, че Исус Хри­с­тос ни е пре­ду­п­ре­дил за то­зи враг, най-злия про­ти­в­ник на чо­ве­ка и пре­тен­ди­ращ, че е Бог е, че ко­га­то Хри­с­тос до­й­де в сила и го­ля­ма сла­ва ще бъ­де при­д­ру­жен от десетки хиляди по десетки хиляди ан­ге­ли и хи­ля­ди по хи­ля­ди. То­га­ва ние ще по­з­на­ем гла­са му” (“Адвентен би­б­лей­с­ки ко­мен­тар”, т.6).

“Са­та­на се стре­ми да спе­че­ли вся­ко пре­дим­с­т­во... Пре­об­ле­чен ка­то све­тъл а­нгел, той ще об­хо­ди зе­мя­та ка­то чу­до­т­во­рец. С не­ж­ни сло­ва ще изя­ви чу­в­с­т­ва на въз­ви­ше­ност, ду­ми на до­б­ро­та ще бъ­дат из­го­во­ре­ни и ще пра­ви до­б­ри де­ла чрез си­ла­та му. Хри­с­тос ще бъ­де ими­ти­ран. Но се раз­ли­ча­ва от Са­та­на по то­ва, че ими­та­то­рът ис­ка да от­к­ло­ни хо­ра­та от Бо­жия за­кон! Ни­що оба­че не мо­же да про­ме­ни то­ва, та­ка, че той ще по­д­п­ра­ви пра­в­да­та и, ако е въз­мо­ж­но, да за­б­лу­ди и из­б­ра­ни­те Ко­ро­но­ва­ни, пре­зи­ден­ти, ръ­ко­во­ди­те­ли, за­е­ма­щи ви­со­ки по­с­то­ве, ще скло­нят гла­ва пред фал­ши­ви­те му уче­ния” (“Ос­но­ви на хри­с­ти­ян­с­ко­то об­ра­зо­ва­ние”).


Ще бъ­дат из­вър­ше­ни чу­де­са

“Пред очи­те ни ще бъ­дат ле­ку­ва­ни бол­ни и ще се вър­шат чу­де­са. Го­т­вим ли се за из­пи­та­ни­е­то, ко­е­то ни оча­к­ва, ко­га­то лъ­ж­ли­ви­те чу­де­са на мни­мия Хри­с­тос ще бъ­дат из­вър­ш­ва­ни” (“Сви­де­тел­с­т­ва”, т.1).

“Хо­ра, по­па­д­на­ли под вли­я­ние на зли ду­хо­ве, ще вър­шат чу­де­са. Те ще раз­ру­ша­ват здра­ве­то на хо­ра­та, про­из­на­ся­й­ки на тях за­к­ли­на­ния, и по­с­ле ще го въз­с­та­но­вя­ват, ка­рай­ки всички да мис­лят, че бол­ни­те са из­ле­ку­ва­ни по чу­ден на­чин. То­ва Са­та­на ще въ­р­ши че­с­то” (“Из­б­ра­ни ве­с­ти”, т.2).

“Де­ла на чу­де­са, с ко­и­то Са­та­на ще бъ­де тя­с­но свързан, ско­ро ще за­по­ч­нат да ста­ват. Бо­жи­е­то сло­во за­я­вя­ва, че Са­та­на ще вър­ши чу­де­са. Той ще при­чи­ня­ва бо­ле­с­ти на хо­ра­та и по­с­ле вне­за­п­но ще от­те­г­ля от тях са­та­нин­с­ка­та се си­ла. То­га­ва те ще бъ­дат из­це­ле­ни. Те­зи де­ла на яв­но ле­ку­ва­не ще бъ­дат из­пит за ад­вен­ти­с­ти­те от се­д­мия ден” (“Из­б­ра­ни ве­с­ти”, т. 2).

“Са­та­на ще мо­же чрез раз­ли­ч­ни из­ма­ми да вър­ши чу­де­са, ко­и­то ще бъ­дат счи­та­ни за ис­тин­с­ки. С та­ки­ва чу­де­са се на­дя­ва­ше да из­пи­та и из­раил­тя­ни­те по вре­ме­то на из­ба­в­ле­ни­е­то им от Еги­пет” (“Из­б­ра­ни ве­с­ти”, т.2).


Огън от не­бе­то

“Не би­ва да се ос­ла­ня­ме на чо­ве­ш­ки пре­тен­ции. Те мо­же, ка­к­то Исус ка­з­ва, да са про­я­ва на чу­до­т­вор­ни де­ла на ле­ку­ва­не. Ин­те­ре­с­но е, че зад тях стои го­ле­ми­ят из­мам­ник, вър­шещ чу­де­са, кой­то ще на­п­ра­ви до­ри и огън да па­д­не от не­бе­то пред чо­ве­ш­ки­те очи” (“Из­б­ра­ни ве­с­ти”, т.2).

“То­ва са лъ­ж­ли­ви са­та­нин­с­ки чу­де­са,с ко­и­то ще за­п­ле­ни све­та, ка­то на­п­ра­ви и огън да па­д­не от не­бе­то пред чо­ве­ш­ки­те очи. Ще вър­ши чу­де­са и та­зи чу­де­с­но чу­до­т­вор­на си­ла ще за­в­ла­дее це­лия свят” (“Из­б­ра­ни ве­с­ти”, т.2).

“Са­та­на ще до­й­де да за­б­лу­ди, ако е въз­мо­ж­но, и из­б­ра­ни­те. Той ще пре­тен­ди­ра, че е Хри­с­тос, ка­то ще за­я­вя­ва, че е го­ле­ми­ят ле­чи­тел-ми­си­о­нер. Ще на­п­ра­ви огън да па­д­не от не­бе­то пред ли­це­то на чо­ве­ци­те, за да до­ка­же, че е Бог” (“Здра­в­но слу­же­не”).

“В Сло­во­то е ка­за­но, че Са­та­на ще ра­бо­ти по­с­ре­д­с­т­вом ан­ге­ли­те си, от­де­ли­ли се от вя­ра­та, ко­и­то ще вър­шат при­ви­д­ни чу­де­са, до­ри сва­ляй­ки огън от не­бе­то пред чо­ве­ци­те” (“Из­б­ра­ни ве­с­ти”, т.2).

“И вър­ше­ше го­ле­ми зна­ме­ния, до­там що­то на­п­ра­ви огън да сли­за от не­бе­то на зе­мя­та пред чо­ве­ци­те. И ма­ме­ше жи­ве­е­щи­те на зе­мя­та чрез зна­ме­ни­я­та, ко­и­то му бе­ше по­з­во­ле­но да вър­ши (Откр. 13:13,14). По­ве­че из­ма­ми не са пре­д­с­та­ве­ни тук. Хо­ра­та са за­б­лу­де­ни чрез чу­де­са­та, ко­и­то са­та­нин­с­ко­то войн­с­т­во има си­ла да из­вър­ши, а не от те­зи, ко­и­то то пре­тен­ди­ра, че мо­же да сто­ри” (“Ве­ли­ка­та бор­ба”).


Са­та­на ще бъ­де обо­же­с­т­вен

“В то­зи век Ан­ти­х­ри­с­тът ще се по­я­ви ка­то ис­тин­с­ки Хри­с­тос и то­га­ва Бо­жи­ят за­кон ще бъ­де на­п­ра­вен не­ва­ли­ден пред на­ро­ди­те на на­шия свят. Бун­тът про­тив Бо­жия свят за­кон ще бъ­де из­ця­ло на­з­рял. Но ис­тин­с­кия во­дач на то­зи бунт е Са­та­на, об­ле­чен с дре­хи­те на све­тъл ан­гел. Хо­ра­та ще бъ­дат из­ма­ме­ни и той ще бъ­де въз­ве­ли­чен на мя­с­то­то на Бо­га, ка­то го обо­же­с­т­вя­ват. Но на все­мо­гъ­ще­с­т­во­то ще бъ­де сло­жен край, а към от­па­д­на­ли­те цър­к­ви, по­д­к­ре­пя­ща Са­та­на, ще бъ­де от­п­ра­ве­но сле­д­на­та при­съ­да: ‘За­то­ва в един ден ще до­й­дат яз­ви­те, мор, пе­чал и глад и тя ще из­го­ри на огън; за­що­то мо­гъщ е Го­с­под Бог, кой­то я съ­ди’ (Откр. 18:8)” (“Сви­де­тел­с­т­ва към про­по­ве­д­ни­ци­те”).

“С на­б­ли­жа­ва­не­то на Вто­ро­то при­ше­с­т­вие на Исус Хри­с­тос, са­та­нин­с­ки­те си­ли се на­ди­гат. Са­та­на ня­ма да се по­я­ви ка­то чо­ве­ш­ко съ­ще­с­т­во, но ще ими­тира Исус. И от­ри­ча­щи­ят ис­ти­на­та свят ще го при­е­ме, ка­то го­с­под на го­с­по­да­ри­те и цар на ца­ре­те” (“Адвентен би­б­лей­с­ки ко­мен­тар”, т.5).


Чу­де­са­та не по­ка­з­ват ни­що

“Вър­ви сам при Бо­га, мо­ли се за не­бе­с­но оза­ре­ние, за да мо­жеш да зна­еш и на­и­с­ти­на да осъ­з­на­ваш ка­к­во е ис­ти­на­та. И ко­га­то чу­до­т­вор­на­та си­ла се изя­ви и вра­гът до­й­де ка­то бля­с­кав ан­гел, ти да мо­жеш да раз­г­рани­чиш ис­тин­с­ко­то Бо­жие де­ло от ими­та­тор­с­т­во­то на тъм­ни­те си­ли” (“Из­б­ра­ни ве­с­ти”, т.3).

“На­чи­нът, по кой­то Хри­с­тос ра­бо­те­ше, бе­ше про­по­вя­д­ва­не на Сло­во­то и об­ле­к­ча­ва­не на стра­да­ни­е­то чрез де­ла на из­це­ре­ние. Бе­ше ми ка­за­но, че се­га ние не мо­жем да ра­бо­тим по то­зи на­чин (чу­де­са­та ще съ­пъ­т­с­т­ват слу­же­не­то на Бо­жия на­род при ви­со­кия вик (гла­ва 14), но не ще имат то­ва зна­че­ние, ко­е­то са има­ли в Хри­с­то­ви­те дни), за­що­то Са­та­на ще уп­ра­ж­ня­ва си­ла­та си във вър­ше­не на чу­де­са, Бо­жи­и­те слу­жи­те­ли не мо­же­ха днес да ра­бо­тят по­с­ре­д­с­т­вом чу­де­са­та, за­що­то ще бъ­дат из­вър­ше­ни фал­ши­ви из­це­ри­тел­ни де­ла, има­щи пре­тен­ции за Бо­же­с­т­вен про­из­ход” (“Из­б­ра­ни ве­с­ти”, т.2).

“Вър­ше­не­то на чу­де­са не ще бъ­де за­дъл­го до­ка­за­тел­с­т­во за Бо­же­с­т­ве­но ут­вър­ж­де­ние” (“Из­б­ра­ни ве­с­ти”, т.2).

“Бо­жи­ят на­род не ще на­ме­ри си­гур­ност в пра­ве­не­то на чу­де­са, За­що­то Са­та­на ще фал­ши­фи­ци­ра чу­де­са­та, ко­и­то ще бъ­дат из­вър­ше­ни” (“Сви­де­тел­с­т­ва”, т.9).


Чу­де­са­та не ще мо­гат да из­ме­с­тят Би­б­ли­я­та

“Ако оне­зи, ко­и­то вър­шат из­це­ле­ния, са пре­д­ра­з­по­ло­же­ни да пре­зи­рат Бо­жия за­кон и да упор­с­т­ват в не­по­с­лу­ша­ние, въ­п­ре­ки че имат в из­ве­с­т­на сте­пен ня­ка­к­ва си­ла. От то­ва оба­че не сле­д­ва, че тя им е да­де­на от Бо­га. На­про­тив, то­ва е чу­до­дей­на­та си­ла на Са­та­на, го­ле­ми­ят из­мам­ник” (“Из­б­ра­ни ве­с­ти”, т.2).

“Би­б­ли­я­та ни­ко­га не ще бъ­де из­ме­с­те­на от чу­до­дей­ни про­я­ви. Ис­ти­на­та тря­б­ва да бъ­де изу­че­на, тя тря­б­ва да бъ­де из­с­ле­д­ва­на ка­то скри­та съ­к­рови­ще. Чу­д­на све­т­ли­на не ще бъ­де да­де­на из­вън Пи­са­ни­е­то и не ще за­е­ме мя­с­то­то на сло­во­то. При­дър­жай­ки се към Би­б­ли­я­та, ние по­лу­ча­ва­ме ис­тин­с­ко­то Сло­во, пра­ве­що хо­ра­та мъ­д­ри за спа­се­ние” (“Из­б­ра­ни ве­с­ти”, т.2).

“По­с­ле­д­на­та го­ля­ма из­ма­ма ско­ро ще се яви пред нас. Ан­ти­х­ри­с­тът ще вър­ши чу­де­са­та си пред очи­те ни. Та­ка фал­ши­во­то ще при­ли­ча на ис­тин­с­ко­то тол­ко­ва мно­го, че ще бъ­де не­въз­мо­ж­но да бъ­дат раз­ли­че­ни без по­мо­щ­та на Бо­жи­е­то сло­во” (“Ве­ли­ка­та бор­ба”).


По­ч­ти все­о­б­ща за­б­лу­да

“Се­га има­ме ну­ж­да от ре­в­но­с­т­ни, дей­ни мъ­же и же­ни, ко­и­то тър­сят да спа­ся­ват ду­ши, За­що­то Са­та­на, ка­то мо­щен во­е­на­чал­ник, е за­в­зел по­ле­то и в то­зи ма­лък ос­та­тък от вре­ме, той ра­бо­ти с вси­ч­ки въз­мо­ж­ни ме­то­ди, за да за­т­во­ри вра­ти­те на све­т­ли­на­та, с ко­я­то Бог е да­рил на­ро­да Си. Той при­об­ща­ва в ре­ди­ци­те си це­лия свят и мал­ко­то ос­та­на­ли вер­ни на Бо­жи­и­те по­ве­ле­ния, са един­с­т­ве­ни­те, ко­и­то мо­гат да му се про­ти­во­по­с­та­вят, до­ри и оне­зи, ко­и­то се опи­т­ва да съ­бо­ри” (“Из­б­ра­ни ве­с­ти”, т.3).

“Пре­ду­п­ре­ж­да­вам на­шия на­род, че ня­кои от пра­ве­д­ни­те ме­ж­ду нас ще се от­вър­нат от вя­ра­та и ще тръ­гнат след из­мам­ли­ви ду­хо­ве и бе­со­в­с­ки уче­ния и по­с­ре­д­с­т­вом тях ис­ти­на­та ще бъ­де ком­п­ро­ме­ти­ра­на.

Ще за­по­ч­не де­ло на вър­ше­не на чу­де­са. Про­по­ве­д­ни­ци, съ­дии и ле­ка­ри, ко­и­то са до­пу­с­на­ли те­зи фал­ши­ви уче­ния да за­мъ­г­лят въз­мо­ж­но­с­ти­те им за пре­цен­ка, ще се са­мо­за­б­лу­дят, свър­з­вай­ки се с Из­мам­ни­ка. Те ще бъ­дат об­ла­да­ни от ду­хо­в­но пи­ян­с­т­во” (“По­г­лед на­го­ре”).Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: dartanjan
Категория: Политика
Прочетен: 84118
Постинги: 247
Коментари: 84
Гласове: 123
Календар
«  Юли, 2017  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31